Skip to main content

Naslovna

Go Search
Naslovna
Novosti
Dokument centar
Inkluzivno obrazovanje
Predškolsko obrazovanje
Bezbjednost djece na internetu
Besplatni alati
Školska mreža
Obrazovne institucije
Linkovi
Forum
Pretraga
Kontakt
  
Naslovna > Novosti > JAVNI KONKURS ZA DODJELU NAGRADE NASTAVNIKU IZ FONDA ZA KVALITET I TALENTE  

Novosti: JAVNI KONKURS ZA DODJELU NAGRADE NASTAVNIKU IZ FONDA ZA KVALITET I TALENTE

Title

JAVNI KONKURS ZA DODJELU NAGRADE NASTAVNIKU IZ FONDA ZA KVALITET I TALENTE 

Body


Na osnovu člana 9 stav 2 Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za unapređenje kvaliteta nastave i talente („Službeni list CG“, br. 12/18 i 55/19), Ministarstvo prosvjete raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODJELU NAGRADE NASTAVNIKU

Ministarstvo prosvjete će u skladu sa ovim konkursom dodijeliti 200 nagrada za posebne aktivnosti nastavnika, od čega:
- 104 nagrade za nastavnike razredne i predmetne nastave osnovne škole;
- 80 nagrada za nastavnike srednje škole;
- 16 nagrada za nastavnike umjetničke škole.

USLOVI KONKURSA

Pravo da konkurišu za nagradu imaju nastavnici koji posebnim aktivnostima doprinose kvalitetu nastave i učenju, boljim postignućima znanja i vještina učenika. Nagrade se dodjeljuju za postignuti uspjeh u školskoj 2018/2019. godini.

KRITERIJUMI

Dodjela nagrada vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1) autorstvo udžbenika i nastavnog sredstva (priručnika, zbirke zadataka ili radne sveske) odobrenih od Nacionalnog savjeta za obrazovanje 20 bodova;
2) učešće u komisijama za izradu predmetnih programa i/ili obrazovnih programa u organizaciji Zavoda za školstvo ili Centra za stručno obrazovanje 15 bodova;
3) recenzija udžbenika i nastavnog sredstva (priručnika, zbirke zadataka ili radne sveske) odobrenih od Nacionalnog savjeta za obrazovanje 10 bodova;
4) učešće u komisijama za izradu zakona, pravilnika, metodologija, strategija i akcionih planova iz oblasti obrazovanja 10 bodova;
5) izvođenje nastave na stranom jeziku iz pojedinih ili svih nastavnih predmeta, u skladu sa zakonom, 10 bodova;
6) mentorstvo učenicima koji su osvojili neko od prva tri mjesta na međunarodnim takmičenjima u znanju i/ili vještinama, u koordinaciji Ispitnog centra ili Centra za stručno obrazovanje:
- za osvojeno prvo mjesto 10 bodova,
- za osvojeno drugo mjesto 8 bodova,
- za osvojeno treće mjesto 6 bodova;
7) mentorstvo učenicima koji su osvojili neko od prva tri mjesta na državnim takmičenjima u znanju i/ili vještinama, u organizaciji Ispitnog centra ili Centra za stručno obrazovanje:
- za osvojeno prvo mjesto 8 bodova,
- za osvojeno drugo mjesto 6 bodova,
- za osvojeno treće mjesto 4 boda;
8) mentorstvo učenicima koji su osvojili neko od prva tri mjesta na državnim /međunarodnim takmičenjima i/ili sajmovima iz različitih oblasti u organizaciji organa državne uprave, organa lokalne samouprave, javne ustanove ili strukovnog udruženja (matematika, programiranje, sport, recitovanje, gluma, preduzetništvo, debata, kvizovi znanja, oblasti muzičke i/ili likovne umjetnosti):
- za osvojeno prvo mjesto 5 bodova,
- za osvojeno drugo mjesto 4 boda,
- za osvojeno treće mjesto 3 boda;
9) mentorstvo učenicima koji su osvojili neku od nagrada na takmičenju koje je organizovano u saradnji sa Ministarstvom ili Zavodom za školstvo:
- za osvojeno prvo mjesto 5 bodova,
- za osvojeno drugo mjesto 4 boda,
- za osvojeno treće mjesto 3 boda;
10) autorstvo programa stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika akreditovanih od Nacionalnog savjeta za obrazovanje 5 bodova;
11) realizacija akreditovanih programa stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika u svojstvu trenera 5 bodova;
12) učešće u izradi ispitnih kataloga za potrebe realizacije eksternih ispita ili učešće u komisiji za utvrđivanje mjerila za pretvaranje bodova odnosno procenata u ocjene na eksternim ispitima, ocjenjivanje na eksternim ispitima kada su ocjenjivači angažovani od strane Ispitnog centra ili autorstvo ispitnih zadataka/pitanja za potrebe eksternih ispita 5 bodova;
13) učešće u realizaciji vannastavnih aktivnosti (vođenje sekcija, uređivanje školskog časopisa, organizacija humanitarnih aktivnosti, organizacija kulturnih i sportskih dešavanja i preduzetničkih klubova i sl.) 5 bodova;
14) objavljivanje rada u časopisu iz oblasti obrazovanja u kojem tekstovi prolaze stručnu recenziju 5 bodova;
15) učestvovanje u izradi ili realizaciji projekata u ustanovi koji su podržani od strane Ujedinjenih nacija, Evropske unije, Savjeta Evrope, Ministarstva, Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje 5 bodova;
16) mentorstvo učenicima koji su učestvovali na međunarodnim takmičenjima u znanju i/ili vještinama u koordinaciji Ispitnog centra ili Centra za stručno obrazovanje 4 boda;
17) priprema i realizacija oglednih časova 3 boda;
18) mentorstvo učenicima koji su učestvovali na državnim takmičenjima u znanju i/ili vještinama u organizaciji Ispitnog centra ili Centra za stručno obrazovanje 2 boda;
19) stručno usavršavanje (pohađanje programa obuke koji su akreditovani od Nacionalnog savjeta za obrazovanje) 2 boda;
20) učešće u radu timova na nivou škole (član tima za Profesionalni razvoj nastavnika u školi, koordinator za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa, član tima za rad sa talentovanim učenicima, član tima za samoevaluaciju, član tima za prevenciju nasilja i vandalizma, član tima za inkluziju i član tima za profesionalnu orijentaciju i sl.) 2 boda;
21) mentorstvo učenicima koji su učestvovali na državnim/ međunarodnim takmičenjima i/ili sajmovima iz različitih oblasti u koordinaciji organa državne uprave, organa lokalne samouprave, javne ustanove ili strukovnog udruženja (matematika, programiranje, sport, recitovanje, gluma, preduzetništvo, debata, kvizovi znanja, oblasti muzičke i/ili likovne umjetnosti) 1 bod;
22) mentorstvo učenicima koji su učestvovali na takmičenju koje je organizovano u saradnji sa Ministarstvom ili Zavodom za školstvo 1 bod..

Odluku o dodjeli nagrade donosi Komisija za dodjelu sredstava za nagradu nastavniku najkasnije do 30. novembra tekuće godine.
Odluka naročito sadrži: podatke o nastavniku, broj dodijeljenih bodova, sa razlozima zbog kojih su dodijeljeni i druge podatke koji su od značaja za donošenje odluke.
Ako se u postupku vrednovanja, po predviđenim kriterijumima, utvrdi da više kandidata ima isti broj bodova, njima se nagrade dodjeljuju na način što će se iz preostalih raspoloživih sredstava, po ovom osnovu, utvrditi jednak iznos nagrade pojedinačno.
Protiv odluke nastavnik ima pravo da izjavi žalbu Ministarstvu u roku 15 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Ministarstva.
Napomena: Nastavniku kojem su u postupku vrednovanja dodijeljeni bodovi po osnovu kriterijuma iz tač. 6, 7, 8 i 9 ovog Konkursa, neće se dodjeljivati bodovi po osnovu kriterijuma iz tač. 16, 18, 21 i 22.

POTREBNA DOKUMENTA

Nastavnici koji konkurišu za nagradu dostavljaju:

1. Prijavu (formular za prijavljivanje koji možete preuzeti ovdje
2. Dokaz (potvrda Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva) o autorstvu udžbenika i nastavnog sredstva;
3. Dokaz (potvrda Zavoda za školstvo ili Centra za stručno obrazovanje) o učešću u komisijama za izradu predmetnih programa i/ili obrazovnih programa;
4. Dokaz (potvrda Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva) o izvršenoj recenziji udžbenika i nastavnog sredstva;
5. Dokaz (potvrda nadležne institucije) o učešću u komisijama za izradu zakona, pravilnika, metodologija, strategija i akcionih planova iz oblasti obrazovanja;
6. Dokaz (potvrda obrazovno-vaspitne ustanove) o izvođenju nastave na stranom jeziku iz pojedinih ili svih nastavnih predmeta, u skladu sa zakonom;
7. Dokaz (potvrda Ispitnog centra ili Centra za stručno obrazovanje) o mentorstvu učenicima koji su učestvovali/nagrađeni na međunarodnim ili državnim takmičenjima;
8. Dokaz (potvrda organizatora) o mentorstvu učenicima koji su učestvovali/nagrađeni na državnim/međunarodnim takmičenjima i/ili sajmovima iz različitih oblasti u organizaciji organa državne uprave, organa lokalne samouprave, javne ustanove ili strukovnog udruženja (matematika, programiranje, sport, recitovanje, gluma, preduzetništvo, debata, kvizovi znanja, oblasti muzičke i/ili likovne umjetnosti);
9. Dokaz (potvrda organizatora) o mentorstvu učenicima koji su učestvovali/nagrađeni na takmičenju koje je organizovano u saradnji sa Ministarstvom ili Zavodom za školstvo;
10. Dokaz (potvrda Zavoda za školstvo ili Centra za stručno obrazovanje) o autorstvu programa stručng usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika akreditovanih od Nacionalnog savjeta za obrazovanje;
11. Dokaz (potvrda organizatora obuke) o realizaciji akreditovanih programa stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika u svojstvu trenera
12. Dokaz (potvrda Ispitnog centra) o učešću u izradi ispitnih kataloga za potrebe realizacije eksternih ispita ili učešće u komisiji za utvrđivanje mjerila za pretvaranje bodova odnosno procenata u ocjene na eksternim ispitima, ocjenjivanje na eksternim ispitima kada su ocjenjivači angažovani od strane Ispitnog centra ili autorstvo ispitnih zadataka/pitanja za potrebe eksternih ispita;
13. Dokaz (potvrda obrazovno-vaspitne ustanove) o učešću u realizaciji vannastavnih aktivnosti;
14. Dokaz (kopije stranica časopisa) o objavljenom radu u stručnom časopisu;
15. Dokaz (potvrda obrazovno-vaspitne ustanove) o učešću u izradi ili realizaciji projekata u ustanovi koji su podržani od strane Ujedinjenih nacija, Evropske unije, Savjeta Evrope, Ministarstva, Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje;
16. Dokaz obrazovno-vaspitne ustanove o pripremi i realizaciji oglednih časova;
17. Dokaz (kopija potvrde) o završenom stručnom usavršavanju;
18. Dokaz (potvrda obrazovno-vaspitne ustanove) o učešću u radu timova.


ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

Rok za podnošenje dokumenata je od 30. septembra do 30. oktobra 2019. godine.
Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.
Podnijeta konkursna dokumenta se ne vraćaju.


Dokumenta treba dostaviti poštom na adresu:
Ministarstvo prosvjete
Ul. Vaka Đurovića b. b. 81000 Podgorica
Poštanski fah 110
Sa naznakom: Konkurs za dodjelu nagrade nastavniku (osnovna škola/srednja škola/ umjetnička škola)

Za dodatne informacije obratiti se na e-mail adresu: ivana.mrvaljevic@mps.gov.me ili na telefon 020 410 146.

Expires

 
Attachments
Created at 15.10.2019 8:56  by PORTAL\Administrator 
Last modified at 15.10.2019 8:57  by PORTAL\Administrator