Skip to main content

Naslovna

Go Search
Naslovna
Novosti
Dokument centar
Inkluzivno obrazovanje
Predškolsko obrazovanje
Bezbjednost djece na internetu
Besplatni alati
Školska mreža
Obrazovne institucije
Linkovi
Forum
Pretraga
Kontakt
  

MINISTARSTVO PROSVJETE
Ministarstvo prosvjete vrši poslove uprave koji se odnose na: projektovanje, izgradnju i razvoj obrazovno-vaspitnog sistema; uslove za osnivanje i rad obrazovno-vaspitnih ustanova i organizacija; organizaciju rada vaspitno-obrazovnih ustanova; sistem finansiranja ustanova i organizacija obrazovanja i vaspitanja; finansiranje dopunske nastave na maternjem jeziku djeci naših građana na privremenom radu i boravku u inostranstvu; donošenje, odnosno odobravanje obrazovnih programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, srednje opšte obrazovanje, stručno obrazovanje, vaspitanje i obrazovanje djece sa posebnim potrebama i obrazovanje odraslih; rukovodeće kadrove u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, donošenje normativa o profilu i stručnoj spremi za nastavnike, stručne saradnike i saradnike u nastavi u obrazovno-vaspitnim ustanovama, donošenje programa stručnog usavršavanja i napredovanja nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi u obrazovno-vaspitnim ustanovama; normative školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava za predškolsko, osnovno, specijalno i srednje obrazovanje i domskih usluga; opremu, smještaj i ishranu učenika i studenata, normative troškova rada obrazovno-vaspitnih ustanova; normative vannastavnog osoblja u obrazovno-vaspitnim ustanovama; izdavanje udžbenika i udžbeničke literature; nadzor nad zakonitošću rada ustanova u oblasti obrazovanja i nauke; visokog obrazovanja; ostvarivanje prosvjetno–kulturne djelatnosti nacionalnih i etničkih grupa koje žive u Republici; stručno usavršavanje i obrazovanje radnika koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu i njihove djece; upravni nadzor u oblastima za koje je ministarstvo osnovano, kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnosti.

Sve informacije o Ministarstvu prosvjete možete pogledati na www.gov.me/mps.
CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE
Formiranjem Centra za stručno obrazovanje (koji pokriva oblasti stručnog i obrazovanja odraslih) moguće je objediniti istraživačku, razvojnu i savjetodavnu komponentu u ovim segmentima obrazovnog sistema. Cilj Centra za stručno obrazovanje je obezbjeđivanje istraživačke, razvojne i savjetodavne podrške stručnom obrazovanju za mlade i odrasle od strane institucije ustanovljene na osnovama socijalnog partnerstva i podjele odgovornosti, a u skladu sa principima decentralizacije sistema.

Sve informacije o Centru za stručno obrazovanje možete pogledati na www.cso.gov.me.
ISPITNI CENTAR
Cilj osnivanja institucije Ispitnog centra Crne Gore je obezbjeđivanje eksterne provjere postignuća standarda znanja, vještina i kompetencija učenika i polaznika obrazovanja. Predviđeno je da se eksterni ispiti obavljaju nakon svake tri godine u osnovnom obrazovanju, kao i da prijemni i maturski, odnosno praktični,završni, stručni ispiti budu eksterni. Ovi ispiti će biti organizovani u vidu testova. Testovi, za razliku od tradicionalnog usmenog ili pismenog ocjenjivanja, eliminišu subjektivne faktori, te prema tome imaju i niz prednosti u odnosu na klasično usmeno i pismeno ocjenjivanje. Proces ispitni centar obuhvata sve elemente obavljanja eksternog ispita:  predlaganje ispita od strane Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje, formiranje oglasne table na kojoj je istaknuto od kada do kada traje polaganje ispita, prijavljivanje učenika za polaganje ispita, formiranje ispitnog odbora za školsku godinu, formiranje ispitnih komisija, polaganje ispita, ocjenjivanje, mogućnost žalbe na ocjene, tok i uslove polaganja,...

Sve informacije o Ispitnom centru možete pogledati na www.iccg.co.me.
ZAVOD ZA ŠKOLSTVO
Zavod za školstvo predstavlja vodeću projektovanu instituciju obrazovnog sistema, i cilj osnivanja ove institucije je da obezbjedi  implementaciju predloženih promjena kroz obavljanje istraživačke, razvojne i savjetodavne funkcije u obrazovanju a u cilju obezbjeđivanja kvaliteta obrazovanja. Zavod za školstvo ce se baviti svim poslovima koji se odnose na opšte obrazovanje (pokrivajući sva pitanja iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog obrazovanja, opšteg srednjeg obrazovanja), ali ce istovremeno obavljati i poslove koji se odnose na opšti dio obrazovanja u stručnim školama i opšti dio u okviru obrazovanja odraslih, kao i funkcije zajedničke za ova dva tipa obrazovanja, kao što su obezbjeđivanje kvaliteta, kontinuirani profesionalni razvoj za sve profesionalce u obrazovanju, itd.

Sve informacije o Zavodu za školstvo možete pogledati na www.zzs.gov.me.
ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA
Osnovna djelatnost Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica je pripremanje i izdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava za predškolsko obrazovanje i vaspitanje, osnovne škole, gimnazije i specijalne škole, izdavanje publikacija i informativnih glasila za potrebe prosvjete i izdavanje priručne literature za učenike i nastavnike.

Sve informacije o Zavodu za udžbenike možete pogledati na www.zuns.me.